به نام آنکه نامش آرامش دهنده دلهاست ...

وقتی به دور و اطراف خودم می نگرم دلم میگیرد .. چرا ؟ چون :

جایی که قرآن در آن تدریس می شود و به آن عمل نمی شود

جایی که قرآن ها / نهج البلاغه ها ... در گوشه و کنار خانه خاک میخورند

جایی که غیرت و آبرو دارد از میان میرود

جایی که پسران خود را شبیه دختران و دختران شبیه پسران می کنند

جایی که جُک ها و سرگرمی هامان یا غیبت یا تمسخر دیگران است

جایی که هدف از نماز خواندن جز ریا نیست